Select Page

LIIKLUSKINDLUSTUSE INFO

Miks mul on vaja liikluskindlustust?

 • liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus;
 • liikluskindlustuse sõlmija kindlustab võimaliku kahju, mida ta sõidukiga liigeldes võib põhjustada teisele osapoolele (näiteks teised sõidukid, inimesed, hooned vms);
 • põhjustades oma sõidukiga õnnetuse, kaetakse tekkinud kahjud kannatada saanud poolele, Sinu sõidukile tekkinud kahjusid ei hüvitata. Sinule kaetakse vaid ravikulud (LKS § 44);
 • kõiki liikluskindlustusalaseid küsimusi reguleerib liikluskindlustuse seadus (LKS).

Mida ma pean liikluskindlustuse lepingut sõlmides arvestama?

Liikluskindlustuse lepingu võib sõlmida igaüks, kellel on sõiduki osas kindlustushuvi, sh ka isik, kes ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele.

Kindlustuskohustus on sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul, kui liiklusregistrisse ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat või sõiduki vastutava kasutajana liiklusregistrisse kantud isikul.

Millest sõltub liikluskindlustuse makse?

Kindlustusmakse arvestus on kindlustusseltsiti erinev. Üldjuhul sõltub liikluskindlustuse hind:

 • sõiduki liigist – nt sõiduauto, mootorratas, veoauto jt. Madalama hinnaga on traktorid, mootorrattad ja haagised;
 • sõiduki kasutamise otstarbest – nt tavakasutus, õppesõidukid, taksod, operatiivsõidukid jt. Kõrgemate maksetega on taksod, veoautod, millega veetakse ohtlikke veoseid;
 • sõiduki omaniku või vastutava kasutaja (rentniku) aadressist ning kahjuajaloost;
 • sõiduki tehnilistest näitajatest – mootori võimsus (kw), veoautodel ja haagistel registrimass (kg), bussidel kohtade arv. Mida väiksem on sõiduki mootori võimsus, registrimass või bussis kohtade arv, seda soodsam on selle baasmakse.

Kalkuleeri oma sõidukile kindlustusmakse ja vormista mugavalt poliis siin!

Millised tagajärjed võivad olla sõiduki kasutamisel teeliikluses ilma poliisita?

Liikluses ei tohi kasutada kindlustuskohustusega hõlmatud sõidukit, millel ei ole kohustuslikku liikluskindlustust või automaatset liikluskindlustust!

Kui sõidukiga põhjustatakse kahju kindlustuskohustusest vabastuse perioodil, siis hüvitab viimase lepingu kindlustusandja kannatanule kahju, kuid kahju põhjustaja peab väljamakstud hüvitise kindlustusandjale korvama. Kindlustusandjal ei ole hüvitamise kohustust kindlustuskohustusest vabastuse perioodil, kui kindlustusjuhtumi toimumise ajaks oli sõiduk liiklusregistrist kustutatud, sealhulgas ajutiselt kustutatud, või sõiduki registrikanne oli peatatud.

Lisaks ülaltoodule on politseil õigus määrata seaduses ettenähtud rahatrahv sõiduki juhile, kui sõiduk osaleb teeliikluses kehtiva kindlustuslepinguta või kindlustuskohustusest vabastuse perioodil. Näiteks rahatrahv liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest on kuni 100 trahviühikut (LKS § 81).

Ilma kehtiva liikluskindlustuse poliisita ei saa sõiduk läbida tehnoülevaatust.

NB! Oma sõiduki liikluskindlustuse kehtivust saad kontrollida liikluskindlustuse registrist, riigiportaalis www.eesti.ee või maanteeameti e-teeninduses.

Kus kehtib liikluskindlustus ja millal vajan rohelist kaarti?

Liikluskindlustuse lepingu kindlustuskaitse kehtib

 • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja Sveitsis või
 • kõikides rohelise kaardi riikides.

Et tavapoliis on ainult eestikeelne, siis on soovitav Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikidesse sõites omada siiski rohelist kaarti.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid käesoleval hetkel on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tsehhi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Roheline kaart on kohustuslik, kui sõidetakse riiki, mis pole EL liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik. .

Rohelise kaardi riigid lisaks Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikidele on käesoleval hetkel Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Š veits, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

NB! Liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele rakendatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seadustes sätestatud ulatuses ja korras. Seega kindlustuskaitse sisu ja ulatus on erinevates riikides erinev.

Mida teha, kui plaanin sõidukit müüa?

Enne sõiduki võõrandamist ning uuele omanikule ümbervormistamist on Sul võimalik liikluskindlustus katkestada ja kasutamata aja eest kindlustusmakse tagasi küsida. Kindlustuslepingu katkestamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus..

Sina ei saa liikluskindlustust katkestada juhul, kui liiklusregistris on tehtud kanne ja sõiduki omanik ehk kindlustuskohustusega isik on muutunud. Sellisel juhul läheb olemasolev liikluskindlustuse leping automaatselt üle uuele kindlustuskohustusega isikule ja Sinul kui eelmisel kindlustusvõtjal ei ole enam õigust esitada tahteavaldusi kehtiva lepinguga seoses. Kasutamata jäänud kindlustusmakse jääb samuti uuele omanikule.

Liikluskindlustus on kohustuslik

Liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil või selle haagisel peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping kogu aeg, arvestades kaht erandit: kindlustuskohustus puudub lepingu lõppemisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul tingimusel, et selle aja jooksul ei osaleta sõidukiga liikluses ega kasutata sõidukit muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi (nn kindlustuskohustusest vabastuse periood); vanasõiduk või võistlusauto, mida liikluses ei kasutata, ei pea olema kindlustatud.Kui kindlustuskohustus on täitmata, siis rakendub sõiduki suhtes sundkindlustus, mis on tavalisest liikluskindlustusest kallim.

Mis on sundkindlustus?

Sundkindlustus tekib kliendile, kes rikub liikluskindlustuse seaduses sätestatud kindlustuslepingu sõlmimise kohustust. Sundkindlustus tekib alates hetkest, mil liiklusregistris registreeritud sõiduki suhtes on kindlustuskohustus täitmata, s.t:

 • sõiduk registreeritakse liiklusregistris ja leping jäetakse sõlmimata;
 • sõiduki ajutine kustutamine või peatamine liiklusregistris lõppeb ja leping jäetakse sõlmimata;
 • sõiduki suhtes sõlmitud liikluskindlustuse lepingu lõppemisest möödub 12 kuud.

Sundkindlustust tuleb vältida, sest:

 • sundkindlustuse kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest märkimisväärselt kallim;
 • sundkindlustuse puhul rakendatakse kahju tekitajale 640 euro suurust omavastustust kindlustusjuhtumi kohta.

Sundkindlustuse makse tasumine on kohustuslik olenemata sellest, kas sõidukit reaalselt kasutatakse või mitte.

Mis tingimustel saan liikluskindlustust lõpetada?

Kindlustusvõtjal on õigus leping mõjuval põhjusel üles öelda. Erakorraline ülesütlemine on lubatud muu hulgas järgmistel juhtudel:

 • sõiduk on väljunud kindlustatud isiku või kindlustusvõtja valdusest tema tahte vastaselt;
 • sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada enam kui üks kuu;
 • lõppeb leping, mille alusel kindlustusvõtja sõidukit kasutas.